Voorwaarden
  Algemeen
 • Deelname is vrijwillig, registratie is gratis.
 • De inzetprijzen en omschrijvingen zijn naar beste kunnen ingevoerd. Het kan niet worden gegarandeerd dat deze foutloos zijn. In geval van dergelijke fouten kan het kavel (ook na afloop van de veiling) worden teruggetrokken.
 • Alle kavels die beginnen met de letters ST, of waarvan in de beschrijving (s) is opgenomen komen uit stock. De betreffende afbeeldingen dienen hier slechts als voorbeeld.
 • Door te registreren gaat u akkoord met deze voorwaarden en verklaart u dat alle ingevulde (persoonlijke) informatie juist is. Deze persoonlijke informatie zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan u te informeren omtrent activiteiten vanuit QualityStamps / Het Postzegelparadijs of een van de aan haar gelieerde organisaties, alsook het versturen van de gewonnen kavels.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet, beslist QualityStamps / Het Postzegelparadijs.
Diversen
 • Alle kavels blijven eigendom van QualityStamps / Het Postzegelparadijs totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 • Na afloop van de veiling ontvangt u een rekening van de gewonnen kavels. Hierbij wordt een commissie van 15 % berekend, evenals administratie en verzendkosten. Gewonnen kavels met een gezamenlijke waarde van 100.00 Euro of meer worden altijd aangetekend verzonden.
 • De koper stemt er (zonder beperkingen) mee in dat het risico voor het niet aankomen, beschadigd of verloren raken van zendingen volledig bij de koper ligt, tenzij de zending aangetekend is verstuurd. Op rekeningen welke lager zijn dan 100.00 Euro, kan de koper ervoor kiezen de verzending alsnog aangetekend te laten plaatsvinden. Hiervoor is een extra vergoeding verschuldigd van 10.00 Euro. Dit bedrag dient GELIJKTIJDIG met de rekening betaald te worden, en in het betalingskenmerk dient opgenomen te worden "Aantekenen".
 • Alle bedragen zijn in Euro's.
 • Alle betalingen dienen te geschieden op het in de rekening opgegeven rekeningnummer.
  Veiling
 • Uw bod is bindend. U verplicht uzelf hiermee het betreffende kavel (indien u de winnaar bent) ook daadwerkelijk af te nemen.
 • QualityStamps / Het Postzegelparadijs heeft het recht biedingen te weigeren en kavels terug te trekken (ook na afloop van de veiling).
 • QualityStamps / Het Postzegelparadijs kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen en verstoringen waardoor de veiling tijdelijk niet (foutloos) kan functioneren.
 • Biedingen onder de limiet worden niet geaccepteerd.
 • Bij gelijke biedingen wordt het kavel toegwezen aan de eerstbiedende.
 • Indien het hoogste bod meer dan 10 % hoger is dan het op-één-na-hoogste bod, dan wordt de eindprijs vastgesteld op het op-één-na-hoogste bod, vermeerderd met 10 %. Uw biedingen worden automatisch (indien nodig) verhoogd tot het door u geboden maximum bedrag.
 • Biedingen in de laatste 10 minuten resulteren erin dat de eindtijd van het kavel zal worden verlengd met 10 minuten. De tijd op de server(s) van QualityStamps / Het Postzegelparadijs is hierbij bepalend.
Retourneren
 • Klachten over gebreken in de postzegels of andere geleverde materialen kunnen niet in behandeling worden genomen indien het betreffende gebrek bij de kavelomschrijving is vermeld.
 • Items, bestaande uit losse zegels of een enkele serie, kunnen binnen 14 dagen na afloop van de veiling worden geretourneerd. In een dergelijk geval wordt de prijs van het kavel en de commissie verrekend.
 • Indien de klant een kavel wil laten keuren, dan dient hij dat binnen de 14 dagen gestelde termijn aan te geven. Indien het zegel of de zegels anders van kwaliteit zijn dan omschreven, is het Qualitystamps / Het Postzegelparadijs bereid het kavel met keuringskosten en attest of befund terug te nemen. De klant dient dit binnen 14 dagen na keuring kenbaar te maken.
 • Kavels van grote(re) omvang worden nummer teruggenomen.
 • Adminstratie- en verzendkosten worden nooit verrekend.
Verzendkosten

GewichtNLEUR1
Tot 50 gram2.505.00
Tot 200 gram5.0010.00
Tot 2 kg10.0020.00
Tot 10 kg12.5030.00
Aangetekend (> 100 €)12.5020.00
 
postzegelplaatjes